CTCP Du lịch Tân Định (Fiditour)

Add: 129 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (+84 - 8) 3914 1414 | Fax: (+84 - 8) 3914 1363 | Email:idi@fiditour.com |

Hotel & Resort