Công bố thông tin

Công bố thông tin công ty mẹ năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2016  

31/03/2017

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 & Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 & Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017

30/03/2017

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Du lịch Sài gòn TNHH MTV tại Công Ty cổ phần Ê Đen

Căn cứ Công văn số 1992/UBCK-QLCB ngày 14/04/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist) tại Công ty cổ phần Ê Đen, và Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 14/03/2017 của...

21/04/2017

Thông báo sửa đổi quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (“Saigontourist”) tại Công ty Cổ phần Hàng không (Jetstar Pacific Airlines)

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về việc sửa đổi Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch  Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Hàng không (Jetstar Pacific Airlines) đã ban hành theo Quyết định...

19/04/2017

Trang