Công bố thông tin

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019

Báo cáo tài chính Kiểm toán công ty Mẹ năm 2019 Báo cáo tài chính Kiểm toán Hợp nhất năm 2019

31/05/2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 6 THÁNG NĂM 2019

Báo cáo tài chính Kiểm toán công ty Mẹ 6 tháng năm 2019 Báo cáo tài chính Kiểm toán Hợp nhất 6 tháng năm 2019

15/08/2019

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018

27/06/2019

Tổng kết hoạt động kinh doanh 2018 và Kế hoạch kinh doanh 2019

Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016 - 2018

31/05/2019

Trang