Công bố thông tin

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN - TNHH MTV TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV đã nhận...

04/07/2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2014 - 2016

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2014 - 2016

15/06/2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

31/05/2017

Công bố thông tin công ty mẹ năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2016  

31/03/2017

Trang