Công bố thông tin

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN - TNHH MTV TẠI CÔNG TY CP BĐS EXIM

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV đã nhận được Công văn số 4383/UBCK-QLCB ngày 28/06/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bất động sản Exim với những nội dung chính sau...

06/07/2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN - TNHH MTV TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV đã nhận được Công văn số 4387/UBCK-QLCB ngày 28/06/2017 của Ủy ban Chứng khoán...

04/07/2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2014 - 2016

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2014 - 2016

15/06/2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

31/05/2017

Trang