Thông báo sửa đổi quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (“Saigontourist”) tại Công ty Cổ phần Hàng không (Jetstar Pacific Airlines)

31/05/2017

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông hiện hữu về việc sửa đổi Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Hàng không (Jetstar Pacific Airlines) đã ban hành theo Quyết định số 122/2017/QĐ-CKCT07 ngày 27/03/2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc: “từ 08h00’ ngày 28/03/2017 đến trước 16h00’00” ngày 31/07/2017.

2. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá:
a. Đối với (các) nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá theo hình thức nộp trực tiếp:
- Tại Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá), địa chỉ: Số 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh: chậm nhất vào lúc 9h30’ ngày 07/08/2017.
- Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Trụ sở chính), địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: chậm nhất vào lúc 15h30’ ngày 03/08/2017.
b. Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá theo hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện: 
- Đến được Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam: Phòng Dịch vụ Chứng khoán - Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: chậm nhất 15h30’ ngày 03/08/2017.
- Đến được Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam– Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Phòng Kế toán - Lưu ký - Địa chỉ: Số 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh: chậm nhất 16h00’ ngày 04/08/2017.

3. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00’ ngày 07/08/2017.

4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá: từ ngày 07/08/2017 đến ngày 09/08/2017.

5. Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong giờ làm việc của các ngày làm việc từ ngày 08/08/2017 đến trước 16h00’00” ngày 17/08/2017).

6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá một phần hoặc toàn bộ số cổ phần đặt mua trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau ngày kết thúc cuộc đấu giá: từ ngày 08/08/2017 đến ngày 14/08/2017.

7. Đối với trường hợp không tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phần không vi phạm Quy chế bán đấu giá trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau ngày tổ chức đấu giá dự kiến: từ ngày 08/08/2017 đến ngày 14/08/2017.
Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 122/2017/QĐ-CKCT07 ngày 27/03/2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên tại Công ty Cổ phần Hàng không (Jetstar Pacific Airlines).