THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN - TNHH MTV TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

04/07/2017
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo:
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV đã nhận được Công văn số 4387/UBCK-QLCB ngày 28/06/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại Saigonbank với những nội dung chính sau đây:
- Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN - TNHH MTV
- Tên tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
- Hoạt động kinh doanh chính: Huy động vốn, ngắn hạn, trung hạn, dài hạn với các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển, vay vốn các tổ chức tín dụng khác, cho vay ngắn, trung, dài hạn, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá; hùn vốn và liên doanh; làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế, huy động vốn từ nước ngoài và dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép…
- Vốn điều lệ thực góp của Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: 3.080.000.000.000 đồng đồng.
- Vốn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương: 107.542.280.000 đồng (tính theo mệnh giá), chiếm tỷ lệ 3,49% vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương.
- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu cháo bán: 10.754.228 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,49% tổng số cổ phần đang lưu hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương.
- Giá khởi điểm đấu giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương thức thoái vốn: Chào bán cạnh tranh thông qua hình thức đấu giá bán cổ phần theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Trân trọng thông báo.
 
File đính kèm:

Tin mới