Trách Nhiệm


Trang chủ > Công bố thông tin

Công bố thông tin

01/08/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT - 6 THÁNG NĂM 2022

1.63 M Tải về
01/08/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ - 6 THÁNG NĂM 2022

1.33 M Tải về
30/06/2022

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

3.94 M Tải về
31/05/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN CÔNG TY MẸ - 2021

1.57 M Tải về
31/05/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT - 2021

1.97 M Tải về
15/08/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 THÁNG NĂM 2021

6.49 M Tải về